Jeklarne

img

Jeklarska industrija povzroča emisije:

 • Prašnih delcev PM1, PM2.5, PM4, PM10
 • Dušikovih oksidov - NOx
 • Ogljikovega monoksida - CO
 • Neprijetnih vonjav

Studi okolje nudi storitve s področja okoljevarstva:

 • Preverjanje skladnosti obstoječega ali načrtovanega objekta z veljavnimi predpisi
 • Načrtovanje in izvedbo stacionarnega ali mobilnega okoljskega merilnega sistema
 • Načrtovanje višine odvodnika
 • Odvzem vzorcev onesnaženega zraka na emisijskem viru ali v okolju
 • Upravljanje z obstoječimi okoljskimi merilnimi postajami
 • Namensko programsko opremo za pregled in validacijo izmerjenih podatkov
 • Namensko programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru visokih izmerjenih vrednosti
 • Programsko opremo za opozarjanje uporabnika v primeru izpada meritev
 • Meteorološke meritve za analize gibanja zraka in pripravo vhodnih podatkov za disperzijski model
 • Modeliranje širjenja polutantov v okolje z disperzijskim modelom
 • Priprava strokovnih poročil in študij na okoljevarstvenem področju